donations

xmr: 41wR9Xe5scE7xJVf8YCwH3aJ8btPTPrqH2ZK4LdrFNY17f4EfGNy43vaSNHJVWqPFhL1BhUoZK86X8RNSA6svfsuTWchjJS

eth: 0xbd913207822AE253474120eA38dD89B0a6841290

ltc: LVVPypXohRuKxzMxf3qEFEre3Y9smqW6eM

btc: bc1q6rjskvq5dvzv8vsghyf008y43t9frt8vla5nle